Baner

RODO

Pobierz

Informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 roku wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
 

TREŚĆ AKTU PRAWNEGO

Celem niniejszej wiadomości jest przekazanie naszym Klientom informacji na temat zasad i warunków przetwarzania danych osobowych ich dotyczących w związku ze świadczonymi na ich rzecz usługami.

Informacja ta zostaje Państwu przekazana na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej „RODO”.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem [email protected]
 

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem danych osobowych jest GreenLight Consulting Sp. z o.o., adres siedziby: 91-528 Łódź, ul. Szmaragdowa 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr 0000284892, NIP 726-25-70-512, REGON 100383469, kapitał zakładowy 50.000 PLN,
tel. +48 667 513 005, email [email protected]
 

Jak mogę nawiązać kontakt w sprawie moich danych?

W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo na adres: 
[email protected]
 

W jakim celu będą przetwarzane moje dane?

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

 • realizacji umowy o świadczenie usług związanych z organizacją konferencji i szkoleń

 • rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna:
  art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),

 • weryfikacji tożsamości Klienta (Uczestnika wyjazdu lub osoby wskazanej na umowie jako „Wpłacający”) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),

 • ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego).

 

Jakie dane będą przetwarzane?

Dane jakie będziemy przetwarzać to: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, płeć, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, zawód, wykształcenie, specjalizacja, numer prawa wykonywania zawodu. 
 

Komu zostaną udostępnione moje dane osobowe?

Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom tj.: przewoźnikom, dostawcom usług hotelowych, dostawcom usług dodatkowych (np.: parkingi, usługi lotniskowe), kontrahentom realizującym usługi na rzecz GreenLight Consulting Sp. z o.o. na podstawie zawartych umów. Dane osobowe  mogą być także udostępnione innym uczestnikom wydarzania realizowanego w ramach tej samej umowy. 
 

Jak długo będą przetwarzane moje dane?

Dane będą przechowywane/przetwarzane:

 • jeśli dane dotyczą zawartej z GreenLight Consulting Sp. z o.o. umowy to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy),

 • jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja umowy, to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

 

Jakie posiadam prawa w stosunku do moich danych?

Prawa, które przysługują każdej osobie to:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia),

 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),

 • prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych
  w Rozporządzeniu przypadkach 

 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia)

 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia).  W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.

 • prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody

 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia

 

Skąd macie moje dane?

Twoje  dane zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie w trakcie rezerwacji usługi.
W przypadku gdy rezerwacja nie była dokonywana osobiście zostały one pozyskane od osoby dokonującej rezerwacji usług na Twoją rzecz. Dane mogły zostać pozyskane za pomocą formularza rejestracji.
 

Jak chronicie moje dane?

Zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników serwisu internetowego, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie
z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.